منابع آزمون پذيرش نيروي پیمانکاری شرکت آلومینای ایران
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
لیسانس کلیه گرایش‌ها اپراتور معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی، فیزیک
فوق دیپلم کلیه گرایش‌ها اپراتور معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی
دیپلم کلیه گرایش‌ها اپراتور معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی
دیپلم کلیه گرایش‌ها کارگر خدمات فنی تولید معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی
سیکل کلیه گرایش‌ها کارگر خدمات فنی تولید معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی

بازگشت به صفحه اصلی